Kroddebuurstermaar

Fragment Legger Watersystemen 2012 Noorderzijlvest
Het Kroddebuurstermaar loopt van de Stadsweg in Kröddeburen, nabij Pierewietshoukje, langs de Eestumerweg en via een duiker onder de N360 en langs Meulenhaim naar het Damsterdiep.

Het Kroddebuurstermaar is een deel van de hoofdstroom van de oude Fivel.
De naam Kroddebuurstermaar komt voor in standaardwerken (o.a. Geertsema, 1898) en in het Staatsblad van 1872 in een beschrijving van het waterschap Fivelingo.
Het wordt hier  "Lutje Daip" genoemd, in verhouding tot "Daip" waarmee het Damsterdiep wordt aangeduid.
Het Kroddebuurstermaar kan sinds het graven van het Damsterdiep gezien worden als een afwateringssloot die afwatert op het Damsterdiep.
Het maar was tot in het begin van de 20ste eeuw bevaarbaar, hoewel dat waarschijnlijk slechts het geval was tot in Kröddeburen.
Uiteindelijk beperkte die bevaarbaarheid zich tot de eerste tientallen meters vanaf het Damsterdiep. Daar stond de houtzaagmolen Nooitgedacht en daarvoor lagen de later te verwerken boomstammen in het water.

De Kroddebuurstermaar is in 1933 verlegd. De naastgelegen weg moest nodig verbreed worden.
De foto hiernaast is genomen vanaf de korenmolen "Olle Widde". Op de foto is te zien dat de weg voor de verlegging vlak voor de molenaarswoning liep. Verderop is te zien dat er een bocht bij woning Eestumerweg 53 was. De weg was daar zeer smal.

In het Nieuwsblad van het Noorden stond op 2-11-1932 in een verslag van een vergadering van het Waterschap Fivelingo:
Van de gemeente Ten Boer was een verzoek ingekomen ter verbreeding van een weg te Kroddeburen om het aangrenzende kanaaltje iets te mogen verleggen, met behoud van de bestaande afmetingen. De opzichter van het waterschap had hiervoor de noodige voorwaarden ontworpen. Onder deze voorwaarden werd het verzoek ingewilligd.


In het Nieuwsblad van het Noorden van 22-03-1933 staat een foto van de uitvoering van de verlegging:

DE WEG VAN TEN POST NAAR STEDUM WORDT VERLEGD EN BREEDER GEMAAKT. De loop van het vaartje langs dezen weg wordt eveneens gewijzigd. Dit werk wordt onder toezicht van de Ned. Heide Mij. in werkverschaffing uitgevoerd

.